Skip to main content

Срокове и условия

Политика на контрол на качеството

Провеждането на контрол по качеството във всяка процедурапроцедура по изпълнение на проект е неразделна част от отношенията ни с клиенти и преводачи.

Качеството е отговорност на всеки член на екипа, в във всеки даден етап на проекта.
Осигуряването на качествени преводи и удовлетворяването на очакванията на нашите клиенти са едно от най-добрите ни постижения.

Целта ни е да се гарантира, че след първоначалния контакт с клиентите и с преводачите отношенията, изследователските процеси, процесите на проверка и редактиране, вътрешната комуникация и продуктовата гама следват стандартна, проверима процедура, която остава постоянна в рамките на целия процес.

Осигуряването на качеството се поддържа чрез:

  • Ефективно управление и съхранение на преводната памет;
  • Последователност в екипа на проекта, включващ мениджър бизнес развитие, ръководител на проекта и използването на едни и същи  вътрешни и външни ресурси за тестване и превод на всякакви текущи проекти;
  • Създаване на ефективен речник и терминологичен справочник;
  • Доклади от преглед на проекта и  препоръки за подобрения;
  • Определяне на изискванията за качество в началото на проекта, договорени в плана на проекта, който е представен пред клиента за одобрение преди започване на проекта.
  • Created on .
  • Last updated on .
  • Hits: 8180